Uitvaartzorg Maarten Dirkx

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende leveringen en diensten tussen Uitvaartzorg Maarten Dirkx en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend als en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals in dit document vermeld.
  2. De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Uitvaartzorg Maarten Dirkx mondeling of schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst tot dienstverlening.
  3. Dienst(en): alle werkzaamheden en producten die door Uitvaartzorg Maarten Dirkx worden aangeboden, zoals het aannemen, regelen en uitvoeren van uitvaarten.
  4. Extra diensten: extra diensten, waarover afspraken op maat gemaakt worden tussen de opdrachtgever en Uitvaartzorg Maarten Dirkx. Deze diensten worden in rekening gebracht tegen het geldende tarief.
  5. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Uitvaartzorg Maarten Dirkx schriftelijk of mondeling de opdracht geeft tot enige dienstverlening.

Artikel 1 Geheimhouding

Uitvaartzorg Maarten Dirkx verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van de opdracht van kracht.

Artikel 2 Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen zijn in euro’s. Het betreft de prijs exclusief btw. De prijzen zijn exclusief materiaalkosten en reiskosten. Reiskosten worden in rekening gebracht wanneer de reisafstand vanaf de Heksenwiellaan in Breda vice versa meer dan 120 km is.

Betaling van de factuur gebeurt enkel door het overmaken naar bankrekening @@@ ten name van Uitvaartzorg Maarten Dirkx te Breda, onder vermelding van het factuurnummer. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Indien de opdracht niet rechtstreeks door een particuliere opdrachtgever maar via een uitvaartondernemer is verstrekt, kan het zijn dat de uitvaartondernemer de betaling afwikkelt. De vergoeding aan Uitvaartzorg Maarten Dirkx maakt dan onderdeel uit van de rekening van de uitvaartondernemer.

Betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Als de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt, dan is deze van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van betaling van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Uitvaartzorg Maarten Dirkx op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 3 Annulering

Als de opdrachtgever de overeengekomen dienst(en) tussentijds annuleert, heeft Uitvaartzorg Maarten Dirkx het recht om de al gewerkte uren in rekening te brengen tegen het geldende uurtarief.

Artikel 4 Overmacht

Uitvaartzorg Maarten Dirkx verplicht zich de overeengekomen afspraken na te komen, tenzij er sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake als er dringende omstandigheden zijn waardoor Uitvaartzorg Maarten Dirkx haar verplichtingen niet na kan komen, zoals onder andere brand, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, en het ontbreken van vergunningen. Tevens wordt onder overmacht verstaan ziekte van Uitvaartzorg Maarten Dirkx of ernstige persoonlijke calamiteiten. In geval van overmacht zal Uitvaartzorg Maarten Dirkx zo snel mogelijk de opdrachtgever op de hoogte (laten) stellen. Bij ziekte of calamiteiten zal Uitvaartzorg Maarten Dirkx haar uiterste best doen om in overleg met de opdrachtgever voor vervanging te zorgen.

Artikel 5 Slotbepalingen

Op elke overeenkomst tussen Uitvaartzorg Maarten Dirkx en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 1 januari 2020

Uitvaartzorg Maarten Dirkx +31 (0)6 25 02 69 46 • maarten@maartendirkx.nl • www.maartendirkx.nl IBAN @@@@ • KvK @@@@